Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

 

 

 

Gwarancje dla Młodzieży


► Program OPERACYJNY- Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER),
I oś priorytetowa- osoby młode na rynku pracy,
Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w  szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży.

 

Beneficjenci Gwarancji dla Młodzieży

 

Młodzież z grupy NEET – młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 r.ż., którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

 

OBSZAR I 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat zaniedbujących  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się- projekt „Pomysł na siebie”


Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

• 15-16 lat (500 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia,
• 16-17 lat (1 000 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

Proponowane formy wsparcia:

Dla osób w wieku 15-16 lat:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

Dla osób w wieku 16-17 lat:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
• szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
• kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) – przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki,
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i .in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

 

OBSZAR II

Cel projektu: Objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

Proponowane formy wsparcia:

• poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
• wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie indywidualnej),
• szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej),
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),

 

OBSZAR II

Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt „Równi na rynku pracy”.

• staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży
i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy),
• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i. in.),
• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.
Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:
• indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
• wsparcie mobilności geograficznej,
• trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji
„Pomysł na siebie” – projekt dla osób niepełnoletnich

Grupa A
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 15 r.ż. i nie mieć ukończonego 17 r.ż.,
• być osobą nieaktywną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle/posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• posiadać słabe wyniki w nauce i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych /przyjęto, że osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej/.

 

Grupa B
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 16 r.ż. i nie mieć ukończonego 18 r.ż.,
• być osobą nieaktywną zawodowo,
• nie posiadać w ogóle/ posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
• nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
• mieć ukończone gimnazjum,
• mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną
/zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 16.07.2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. poz. 857)/.

 

„Równi na rynku pracy” – projekt dla osób pełnoletnich
osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:

• mieć ukończony 18 r.ż. i nie mieć ukończonego 25 r.ż.,
• zaliczać się do grupy NEET – być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
• nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.


Rzeszów
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Rzeszów
Łańcut PPP
Strzyżów PPP
Strzyżów OSZ
Mielec MCK
Dębica OSZ
Dębica MCK
OSZ Rzeszów

Rekrutacja w Obszarze I
HP 9-1 Rzeszów
HP 9-19 Dębica

Tarnobrzeg
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Tarnobrzeg
Nisko OSZ
Gorzyce MCK 
Nowa Dęba MCK

Rekrutacja w Obszarze I
HP 9-17 Stalowa Wola
HP 9-15 Tarnobrzeg

 

Krosno
Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Krosno
Jasło MCK
Brzozów MCK
Sanok MCK

Rekrutacja w Obszarze I

HP 9-9 Krosno
HP 9-10 Krosno 
HP 9-8 Sanok

 

Przemyśl

Rekrutacja w Obszarze II

CEiPM Przemyśl
Przeworsk MCK
Cieszanów MCK

Rekrutacja w Obszarze I

HP 9-13 Przemyśl
HP 9-12 Jarosław

 



  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP